กิจกรรม วันไหว้ครูภาคปกติ

 

IMG 1285Z

vevayKu 60

การไหว้ครูเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะถือกันว่าครูเป็นผู้ให้ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคม ผู้ที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้นั้นต้องมีครูช่วยชี้แนะแนวทางให้

ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 22 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้นเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูชาครูด้วยความตั้งใจ เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียนเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตของนักเรียน

 

 

 

 

 

gll2

 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น
1 นายกวินท์ ชอบชื่น ศค.1/3
2 นายวรุตม์ เย็นฉ่ำ ศค.1/3
3 นายธัญพิสิษธุ์ มากนวล ศค.1/3
4 นายธราดร จิตรแก้ว ชย. 2/1
5 นายวิโรจน์ พรมสวัสดิ์ ชย. 2/1
6 นายสงการณ์ สุวรรณทัด ชย.1/1
7 นายธงชัย รัดน์ประดิษฐ์ ชฟ.2/4
8 นายพัฒนศักดิ์ สมัญญา ชอ.2/3
9 นายวรกฤษ คำนึงวิทย์ ชย.1/2
10 นายธนาธร สุกใส ชย.1/2
11 นายธนานันท์ วันดี ชฟ.1/3
12 นายธนา เอี่ยมกระจ่าง ชย.1/1
13 นายวัชรินทร์ อ่อนชื่นจิต ชย.1/1
14 นายธนาวุธ ขวัญอยู่ ชย.1/1
15 นายฐิติวุฒิ จิตต์สม ชย.1/1
16 นายสุธี หวลจันทึก ชฟ.2/4
17 นายอภิชา ถือผล ชย.1/2
18 นายสรศักดิ์ ตั้งชุน ชฟ.2 
19 นายพัชัย ศิริวงศ์ ชอ.2