Technological College Engineering and Bussiness Administration

วันปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ภาคสมทบ

 

IMG patomnetas soomtoop

 

patomnetas soomtoop

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ได้มีการจัดกิจกรรม วันปฐมนิเทศขึ้น

โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์  ของทางวิทยาลัยฯ

2.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร    วิธีการเรียนการสอน    การให้บริการและ   สวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ   เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา

3.เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเกิดความเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวทยาลัยและคณะครูอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

gll2

 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น
1 นายกวินท์ ชอบชื่น ศค.1/3
2 นายวรุตม์ เย็นฉ่ำ ศค.1/3
3 นายธัญพิสิษธุ์ มากนวล ศค.1/3
4 นายธราดร จิตรแก้ว ชย. 2/1
5 นายวิโรจน์ พรมสวัสดิ์ ชย. 2/1
6 นายสงการณ์ สุวรรณทัด ชย.1/1
7 นายธงชัย รัดน์ประดิษฐ์ ชฟ.2/4
8 นายพัฒนศักดิ์ สมัญญา ชอ.2/3
9 นายวรกฤษ คำนึงวิทย์ ชย.1/2
10 นายธนาธร สุกใส ชย.1/2
11 นายธนานันท์ วันดี ชฟ.1/3
12 นายธนา เอี่ยมกระจ่าง ชย.1/1
13 นายวัชรินทร์ อ่อนชื่นจิต ชย.1/1
14 นายธนาวุธ ขวัญอยู่ ชย.1/1
15 นายฐิติวุฒิ จิตต์สม ชย.1/1
16 นายสุธี หวลจันทึก ชฟ.2/4
17 นายอภิชา ถือผล ชย.1/2
18 นายสรศักดิ์ ตั้งชุน ชฟ.2 
19 นายพัชัย ศิริวงศ์ ชอ.2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

bg

9999999999999999999999999

lasamak

bgWhite

ตารางสอบ V-NET 3

ตารางสอบ V-NET 3

     ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวส.2   เวลาสอบ  09.30-11.30 น....

ตารางสอบ V-NET 2

ตารางสอบ V-NET 2

     ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวช.3    เวลาสอบ  09.30-11.30 น....

กำหนดการสอบ V-NET

กำหนดการสอบ V-NET

ปฎิทินการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2559   ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560...

V-N1V-N2V-N3V-N4.1V-N4

bepaman-Stanpakomkan-59betetrm-Poosalamkansuksa-59

webtekey

soz1 samakoom smz spp soaozo koyozo2