Technological College Engineering and Bussiness Administration

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ิประจำปี 2559

 

IMG 6362

 

pacem-2559

 ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ได้จัดงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ชั้นปวช.3 และปวย.2 ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ค่ายลูกเสื้อบ้านริมร้ำ อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อให้คณะครู และนักเรียน/นักศึกษา ได้ทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2. เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา มีโอกาสแสดงความเคารพและกตัญญูต่อครู - อาจารย์ และสร้างความรักความผูกผันระหว่างครูกับศิษย์

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อน พี่ๆ และน้องๆด้วยกัน 

gll2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

bg

9999999999999999999999999

lasamak

bgWhite

ตารางสอบ V-NET 3

ตารางสอบ V-NET 3

     ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวส.2   เวลาสอบ  09.30-11.30 น....

ตารางสอบ V-NET 2

ตารางสอบ V-NET 2

     ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวช.3    เวลาสอบ  09.30-11.30 น....

กำหนดการสอบ V-NET

กำหนดการสอบ V-NET

ปฎิทินการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2559   ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560...

V-N1V-N2V-N3V-N4.1V-N4

bepaman-Stanpakomkan-59betetrm-Poosalamkansuksa-59

webtekey

soz1 samakoom smz spp soaozo koyozo2