Technological College Engineering and Bussiness Administration

รับรางวัลสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 

596

 

Zodmantomma

วันที่ 10 ธันวาคม 2559 นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ได้เดินทางไปรับรางวัลเกียรติคุณบัตรสถานศึกษาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

โดยมี IBS ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ V-STAR ดาวแห่งความดี ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้เกิดเป็นกระแสความดีในวิถีชีวิตนักเรียน นักศึกษา นำพาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สมควรเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาทั่วประเทศ

 

โดยทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ได้ชนะรางวัลที่ 2 ในการแข่งขันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ดังนี้

1. นาวสาวอพิชญา  สมทอง  ศค.1/3 , 2. นางสาวกุลญฉัตร  แว่นจันทร์ลา ศค.1/3 , 3. นางสาววิมบศิริ  จำนงค์ผล พต. 1/2

4. นางสาวสวรส  เรืองสาย พบ. 1/1 , 5. นางสาวนิสา สมวงษ์ ศค. 1/3 , 6.นางสาวนิภา สมวงษ์ ศค.1/3

7. นางสาวพักตร์พิมล เหล็กพรช พบ. 1/1 , 8. นางสาวสุนิษา  หงษ์สาวดี พบ 1/1 , 9. นางสาวกฤติมา รื่นภิรมย์ พบ. 1/1

  

และวันที่ 14 ธันวาคม 2559 อาจารย์ นงลักษณ์ ก่อเกียรติวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริการธุรกิจ

ได้ให้เกียรติ มอบรางวัล แด่ นักเรียน - นักศึกษาที่ได้รับรางวัล เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อนักเรียน - นักศึกษา ต่อไป

 

 

 

 

 

 

gll2

 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น
1 นายกวินท์ ชอบชื่น ศค.1/3
2 นายวรุตม์ เย็นฉ่ำ ศค.1/3
3 นายธัญพิสิษธุ์ มากนวล ศค.1/3
4 นายธราดร จิตรแก้ว ชย. 2/1
5 นายวิโรจน์ พรมสวัสดิ์ ชย. 2/1
6 นายสงการณ์ สุวรรณทัด ชย.1/1
7 นายธงชัย รัดน์ประดิษฐ์ ชฟ.2/4
8 นายพัฒนศักดิ์ สมัญญา ชอ.2/3
9 นายวรกฤษ คำนึงวิทย์ ชย.1/2
10 นายธนาธร สุกใส ชย.1/2
11 นายธนานันท์ วันดี ชฟ.1/3
12 นายธนา เอี่ยมกระจ่าง ชย.1/1
13 นายวัชรินทร์ อ่อนชื่นจิต ชย.1/1
14 นายธนาวุธ ขวัญอยู่ ชย.1/1
15 นายฐิติวุฒิ จิตต์สม ชย.1/1
16 นายสุธี หวลจันทึก ชฟ.2/4
17 นายอภิชา ถือผล ชย.1/2
18 นายสรศักดิ์ ตั้งชุน ชฟ.2 
19 นายพัชัย ศิริวงศ์ ชอ.2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

bg

9999999999999999999999999

lasamak 2

bgWhite

ตารางสอบ V-NET 3

ตารางสอบ V-NET 3

     ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวส.2   เวลาสอบ  09.30-11.30 น....

ตารางสอบ V-NET 2

ตารางสอบ V-NET 2

     ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวช.3    เวลาสอบ  09.30-11.30 น....

กำหนดการสอบ V-NET

กำหนดการสอบ V-NET

ปฎิทินการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2559   ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560...

V-N1V-N2V-N3V-N4.1V-N4

webtekey

soz1 samakoom smz spp soaozo koyozo2