Technological College Engineering and Bussiness Administration

วันปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ

 

IMG patomnetas

 

patomnetas

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ได้มีการจัดกิจกรรม วันปฐมนิเทศขึ้น

โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์  ของทางวิทยาลัยฯ

2.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร    วิธีการเรียนการสอน    การให้บริการและ   สวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ   เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา

3.เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเกิดความเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวทยาลัยและคณะครูอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

gll2

 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น
1 นายกวินท์ ชอบชื่น ศค.1/3
2 นายวรุตม์ เย็นฉ่ำ ศค.1/3
3 นายธัญพิสิษธุ์ มากนวล ศค.1/3
4 นายธราดร จิตรแก้ว ชย. 2/1
5 นายวิโรจน์ พรมสวัสดิ์ ชย. 2/1
6 นายสงการณ์ สุวรรณทัด ชย.1/1
7 นายธงชัย รัดน์ประดิษฐ์ ชฟ.2/4
8 นายพัฒนศักดิ์ สมัญญา ชอ.2/3
9 นายวรกฤษ คำนึงวิทย์ ชย.1/2
10 นายธนาธร สุกใส ชย.1/2
11 นายธนานันท์ วันดี ชฟ.1/3
12 นายธนา เอี่ยมกระจ่าง ชย.1/1
13 นายวัชรินทร์ อ่อนชื่นจิต ชย.1/1
14 นายธนาวุธ ขวัญอยู่ ชย.1/1
15 นายฐิติวุฒิ จิตต์สม ชย.1/1
16 นายสุธี หวลจันทึก ชฟ.2/4
17 นายอภิชา ถือผล ชย.1/2
18 นายสรศักดิ์ ตั้งชุน ชฟ.2 
19 นายพัชัย ศิริวงศ์ ชอ.2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

bg

9999999999999999999999999

lasamak

bgWhite

ตารางสอบ V-NET 3

ตารางสอบ V-NET 3

     ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวส.2   เวลาสอบ  09.30-11.30 น....

ตารางสอบ V-NET 2

ตารางสอบ V-NET 2

     ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวช.3    เวลาสอบ  09.30-11.30 น....

กำหนดการสอบ V-NET

กำหนดการสอบ V-NET

ปฎิทินการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2559   ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560...

V-N1V-N2V-N3V-N4.1V-N4

bepaman-Stanpakomkan-59betetrm-Poosalamkansuksa-59

webtekey

soz1 samakoom smz spp soaozo koyozo2