1234

principal1
ปฐมนิเทศนักเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน

  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงกา...

นิเทศน์เด็กฝึกงาน

นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงการปฐ...

เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงกา...

เทศน์มหาชาติ

เทศน์มหาชาติ

  กิจกรรมเทศน์มหาชาติ หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงการปฐ...

เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ

  เข้าค่ายลูกเสือ ณ...

 • ปฐมนิเทศนักเรียน

  ปฐมนิเทศนักเรียน

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เทศน์มหาชาติ

  เทศน์มหาชาติ

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เข้าค่ายลูกเสือ

  เข้าค่ายลูกเสือ

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26

เข้าค่ายลูกเสือ

 

เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง
หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง
โครงการ :โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ระยะเวลา : วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง

หลักการและเหตุผล :
   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งครบทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน
    2. เพื่อให้สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้ ได้อย่างทั่วถึงและมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
เชิงปริมาณ
   1. 1.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้ อย่างทั่วถึง
   2. 2.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

KPI :
   1. ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ร้อยละ 80 ได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ได้อย่างทั่วถึงและมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
มาตรฐาน สมศ. :

 

คายลกเสอ61

 

 

 

gll2

 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น
1 นายกวินท์ ชอบชื่น ศค.1/3
2 นายวรุตม์ เย็นฉ่ำ ศค.1/3
3 นายธัญพิสิษธุ์ มากนวล ศค.1/3
4 นายธราดร จิตรแก้ว ชย. 2/1
5 นายวิโรจน์ พรมสวัสดิ์ ชย. 2/1
6 นายสงการณ์ สุวรรณทัด ชย.1/1
7 นายธงชัย รัดน์ประดิษฐ์ ชฟ.2/4
8 นายพัฒนศักดิ์ สมัญญา ชอ.2/3
9 นายวรกฤษ คำนึงวิทย์ ชย.1/2
10 นายธนาธร สุกใส ชย.1/2
11 นายธนานันท์ วันดี ชฟ.1/3
12 นายธนา เอี่ยมกระจ่าง ชย.1/1
13 นายวัชรินทร์ อ่อนชื่นจิต ชย.1/1
14 นายธนาวุธ ขวัญอยู่ ชย.1/1
15 นายฐิติวุฒิ จิตต์สม ชย.1/1
16 นายสุธี หวลจันทึก ชฟ.2/4
17 นายอภิชา ถือผล ชย.1/2
18 นายสรศักดิ์ ตั้งชุน ชฟ.2 
19 นายพัชัย ศิริวงศ์ ชอ.2 

webtekey

soz1 samakoom smz spp soaozo  eec-logo logo vcopdatacenter