ปฐมนิเทศนักเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน

  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงกา...

นิเทศน์เด็กฝึกงาน

นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงการปฐ...

เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงกา...

เทศน์มหาชาติ

เทศน์มหาชาติ

  กิจกรรมเทศน์มหาชาติ หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงการปฐ...

เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ

  เข้าค่ายลูกเสือ ณ...

 • ปฐมนิเทศนักเรียน

  ปฐมนิเทศนักเรียน

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เทศน์มหาชาติ

  เทศน์มหาชาติ

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เข้าค่ายลูกเสือ

  เข้าค่ายลูกเสือ

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26

ประวัติสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

เดิมชื่อ 

      โรงเรียนวิศวกรรมเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ ก่อตั้งตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2544 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 89 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ (ชลบุรี - บ้านบึง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-476-599 แฟกซ์ 038-476-599 ต่อ 104

ก่อตั้งโดย

     นายศุภชัย เมธาประยูร ได้ดำเนินการจัดตั้งบนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา (11,704) โดยมีจุดมุ่งมั่นที่จะให้สถานศึกษาแห่งนี้ เป็นที่ผลิตบุคคากรที่มีคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.) ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ชบ.0016/2544 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 โดยการอนุมัติของนายจเด็จ อินสว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เปิดให้ทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมี นางสาว มณีพรรณ เมธาประยูร ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยตามหนังสืออนุญาตเลขที่ ชบ. 0001/2552 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และแต่งตั้ง นางนงลักษณ์ ก่อเกียรติวนิช เป็นครูใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ตามใบอนุญาตเลขที่  ชบ.(1) 0010/2549

การพัฒนาวิทยาลัยจากอดีตถึงปัจจุบัน

    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เริ่มก่อตั้งในปี 2544 โดยเริ่มแรกประกอบด้วยอาคารเรียนทั้งหมด 2 หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง ต่อมาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอาคารเรียนและเทคโนโลยีต่างๆให้ดีขึ้นดังต่อไปนี้
            ปี 2545  ได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น เพิ่มอีก 1 อาคาร พร้อมติดเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2ห้อง
            ปี 2547  สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น ซึ่งมีทั้งหมด 16 ห้องเรียน พร้อมติดเครื่อง

 

webtekey

soz1 samakoom smz spp soaozo  eec-logo logo vcopdatacenter