เขียนโดย Super User
ฮิต: 1517

- สอบ V-NET

            เอกสารรายละเอียดการสอบ V-NET 2563

 

- ฝ่ายวิชาการงานทะเบียน

            กำหนดการเเละระเบียบวันสำเร็จการศึกษาประจำปี 2562

                ขั้นตอนสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์

            เอกสารยื่นคำร้องขอรับใบ รบ. (กรณี นักเรียนจบการศึกษา)

            ระเบียบการแต่งกายวันรับวุฒิบัตร 

                 กำหนดการรับประกาศนียบัตร

 

- ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ฝ่ายอาคารสถานที่

- ฝ่ายกิจการนักเรียน

- ฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ

หมวด: