89 ม.8 ต.หนองรี,
อ.เมือง จ.ชลบุรี

038-476599
etb.com

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1044

- ฝ่ายวิชาการงานทะเบียน

                ขั้นตอนสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์

            เอกสารยื่นคำร้องขอรับใบ รบ. (กรณี นักเรียนจบการศึกษา)

            ระเบียบการแต่งกายวันรับวุฒิบัตร 

                 กำหนดการรับประกาศนียบัตร

 

- ฝ่ายบริหารทรพยากร

- ฝ่ายอาคารสถานที่

- ฝ่ายกิจการนักเรียน

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวด:

2019 © Nogo All Rights Reserved.