เขียนโดย Super User
ฮิต: 98

- ฝ่ายวิชาการงานทะเบียน

                ขั้นตอนสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์

            เอกสารยื่นคำร้องขอรับใบ รบ. (กรณี นักเรียนจบการศึกษา)

 

- ฝ่ายบริหารทรพยากร

- ฝ่ายอาคารสถานที่

- ฝ่ายกิจการนักเรียน

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวด: