เขียนโดย Super User
ฮิต: 126

                                

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

                                 
               นางวรวรรณ   เปรมานุพันธ์                            นายภานุพงศ์  แซ่จึง                                    นางสาวธิดารัตน์   โสภา   
         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/                         เจ้าหน้าที่ธุรการ                                           เจ้าหน้าที่ธุรการ/
              อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี                                      

 

เจ้าหน้าที่การเงิน

                               
            นางสมลักษณ์  พรพจน์ธรมาศ                         นางสาวนุชจรี  แน่หนา                              นางสาวพนิดา รอดคร้าม
                   เจ้าหน้าที่การเงิน                                    เจ้าหน้าที่การเงิน                                   เจ้าหน้าที่การเงิน

 

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

                        
          นางสาวกชามาศ เจริญราษฏร์                นางสาวศุภมณีกานต์ โชคชัยเกริกไกร                      
                หัวหน้างานทะเบียน                              เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
      

เจ้าหน้าที่สหกรณ์


        นางสาวอำพร  บุญรอด
       ครูผู้สอน/เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

เจ้าหน้าที่วิชาการ


         นางวาสนา สุวรรณะ
          เจ้าหน้าที่วิชาการ

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


       นายหงัดชัย   แซ่เตียว                       
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย