เขียนโดย Super User
ฮิต: 211

                                

 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

                                                                                                   
                   น.ส  สุดาพร ศรีพรมมา                                            นายสรัล  วิจิตรพานิชกุล                                       น.ส โชติกา   แหลมฉลาด    
               รักษาการณ์หัวหน้างานวิชาการ/                ครูผู้สอนสาขาวิชาศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิก        ครูผู้สอนสาขาวิชาศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  
      ครูผู้สอนสาขาวิชาศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                

 

สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์

                             
             นายธนะสิทธิ์          เสวิวัฒน์                             นายสุรนาท      กนกกาญจนานนท์
           หัวหน้าสาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์                          ครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์

 

 สาขาวิชาการตลาด

                
       นางสาววงเดือน      บุญวิเศษ                       นางสาวสาคร  ดวงดารา                      นายสธีรพัฒน์     มีชัยโย
     หัวหน้างานสายบริหารธุรกิจ/สามัญ                 ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด/                  ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด/
         ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด                             ครูแนะแนว                                      ครูแนะแนว

  

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


       นาย ศิวะเทพ   ชนะสงคราม                       
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ             
    ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

 

สาขาวิชายานยนต์

         
         นายบุญรัก     กันยา                           นายอินจันทร์  สอนเผ่า                        นายเชาวลิต    ดิษฐ์สระ                                                              
   หัวหน้าสาขาวิชาช่างยานยนต์                      ครูผู้สอน สาขางานช่างยนต์                    ครูผู้สอน สาขางานช่างยนต์           

 

   
      นายนคร    สุขทนารรักษ์                       นายมานะ   จ่าเมือง                               
    ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยานยนต์                  ครูผู้สอน สาขางานช่างยนต์                   

 

 

สามัญ

         
   น.ส. ไอยวริญ  อนันฑเมศย์                   น.ส สุพัตรา  รังคะวงษ์                            นางสาวชนันดา  ศรีพรมทา
     ครูสอนภาษาต่างประเทศ                      ครูสอนภาษาต่างประเทศ                           ครูสอนวิทย์- คณิต 

    
        น.ส. วันเพ็ญ  สีเขียว                        นายสกล จิตสวา                         
            ครูสอนพละศึกษา                        ครูสอนพละศึกษา                    

 

สาขาวิชาบัญชี

 
        นางวรวรรณ   เปรมานุพันธ์                                    
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/
             ครูผู้สอนสาขาบัญชี