เขียนโดย Super User
ฮิต: 217

                                                             

 

 

                                                                น.ส  มณีพรรณ  เมธาประยูร   
                                                                            ผู้รับใบอนุญาต

                                                              
                                                                 น.ส สุภาสินี    เธาประยูร
                                                                            ผู้จัดการ

                        
                                 นางนงลักษณ์  ก่อเกียรติวนิช
                                           ผู้อำนวยการ

                                                                  
                                                                              นายมนัส เวชนุวัฒน์
                                                                  รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการภาคสมทบ

     

                   
          นายมานิต ศิริเพิ่มพูล                                 นายสมพงษ์ ตันอำนวย                       นางวรวรรณ   เปรมานุพันธ์              
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่/            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยกรบุคคล/   
                                                                  หัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐาน                      ครูสาขาวิชาการบัญชี 

                  
           นายบุญรัก กันยา                                   นายธนะสิทธิ์ เสวิวัฒน์                             นางสาววงเดือน บุญวิเศษ
      หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์                    หัวหน้างานสาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์           หัวหน้างานสายบริหารธุรกิจ/สามัญ

        
        นางสาวสุดาพร ศรีพรมมา                           นายศิวเทพ ชนะสงคราม
     รักษาการณ์หัวหน้างานวิชาการ                 หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ