89 ม.8 ต.หนองรี ,
อ.เมือง จ.ชลบุรี

038-476599
www.etb.ac.th

เขียนโดย Super User
ฮิต: 693

ความหมาย ชื่อ สัญลักษณ์ และสีของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
Technological College of Engineering and Business Administration

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ใช้สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยเป็นรูปเฟืองทับซ้อนด้วยรูปคัตเตอร์มี 6 แฉก มีรูปหนังสือ,สมุด,ปากกาอยู่ตรงกลาง ด้านบนประกอบด้วยรัศมี 6 แฉก ส่วนด้านล่างเป็นรูปโค้งทับเฟืองโดยชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ มีสีประจำวิทยาลัยคือ  สีแดง และสีเหลือง

  • เฟือง เปรียบเสมือนขั้นตอนการศึกษาที่จะต้องเริ่มพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้
  • คัดเตอร์ เปรียบเสมือนนักเรียนที่มีปฏิภาณ ไหวพริบ ตลอดจนความคิดที่เฉียบคม
  • สมุด หนังสือ ปากกา เปรียบเสมือนศูนย์กลางของการศึกษาตลอดจนด้านคุณธรรม

และจริยธรรม

  • รัศมี เปรียบเสมือนความเจริญก้าววหน้าก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

   

   สีประจำวิทยาลัย คือ สีแดง และสีเหลืองทอง

สีแดง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าและมุ่งไปสู่ความสำร็จของการศึกษาคือเปรียบเสมือน นักเรียนที่มาศึกษาวิชาความรู้จนประสบความสำเร็จและก้าวไปสู่การประกอบสัมมาชีพอย่างมั่นคง
สีเหลืองทอง หมายถึง แสงสว่างที่นำไปสู่การแสวงหาความรู้การหาประสบการณ์ ก่อให้เกิดสติปัญญา ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ต้นไม้และดอกไม้ประจำวิทยาลัย ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่มีความคงทนมีความโดดเด่น มีความงามในตัวเองผลิตดอกออกใบจะมีสีเหลืองทองสวยงาม จะเป็นพุ่ม เหมือนฉัตร ชวนให้น่ามองเปรียบเสมือนการศึกษาของสถาบันนี้ที่จะมุ่งมั่นเป็นหลักฐาน ของการศึกษาเพื่อสังคมตลอดไป ตลอดจนสร้างให้นักรียนมีความรู้ความสามารถอยู่ในสังคม และครอบครัวอย่างมีความสุข