89 ม.8 ต.หนองรี ,
อ.เมือง จ.ชลบุรี

038-476599
www.etb.ac.th

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1030

ข้อมูลทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา/ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

(Technological college of  Engineering and Business Administration)

ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ (1) 0110/2554

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

เดิมโรงเรียนวิศวกรรมเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ ก่อตั้งตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2554
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 89 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ (ชลบุรี-บ้านบึง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3837-9763-4 โทรสาร 0-3837-9766
คณะผู้บริหาร โดยนายศุภชัย เมธาประยูร ได้กำเนิดการจัดบนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน

26 ตารางวา (11,704 ตารางเมตร) โดยมีจุดมุ่งมั่นที่จะให้สถานสึกษาแห่งนี้ เป็นที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ) ได้รับใบอนุญาต เลขที่ ชบ.0061/2544 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 โดยการอนุมัติของนายจเด็จ อินสว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เปิดให้ทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โดยมี นางสาวมณีพรรณ เมธาประยูร ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยตามหนังสืออนุญาต เลขที่ ชบ.0001/2545 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 นางสาวมณีพรรณ เมธาประยูร ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ แต่งตั้ง นางสาวสุภาสินี เมธาประยูร เป็นผู้จัดการวิทยาลัยตามใบอนุญาตแต่งตั้งผู้จัดการ เลขที่ วทบ. (ต) 0001/2552 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และแต่งตั้ง นางนงลักษณ์ ก่อเกียรติวนิช เป็นครูใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ตามใบอนุญาตเลขที่ ชบ.(1)0010/2549

 

การพัฒนาวิทยาลัยจากอดีตถึงปัจจุบัน

            วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เริ่มก่อตั้งในปี 2544 โดยเริ่มแรกประกอบด้วยอาคารเรียนทั้งหมด 2 หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง ต่อมาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอาคารเรียนและเทคโนโลยีต่างๆ ให้ดีขึ้นดังต่อไปนี้

            ปี 2545 ได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น เพิ่มอีก 1 อาคาร พร้อมติดเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2ห้อง

            ปี 2547  สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น ซึ่งมีทั้งหมด 16 ห้องเรียน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์วิทยบริการขึ้นเพื่อเป็นแหล่งค้นหว้า หาความรู้แก่นักเรียน และโถงชั้นล่างเปิดโล่งไว้เป็นโรงอาหาร

            ปี 2549 ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ใช้เพื่อเป็นโรงฝึกงานของแผนกช่างอุตสาหกรรม ส่วนชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียนจำนวน 4 ห้องและชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องประชุมใหญ่

            ปี 2550  ได้สร้างอาคารอำนวยการ 4 ชั้น  และทำหลังคาสำหรับจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์และนักเรียนพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ่น

            ปี 2551  ได้ปรับปรุงห้องสารสนเทศและเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 40 เครื่องพร้อมทั้งปรับปรุงระบบ  Network และ Internet ภายในโรงเรียนเพื่อรองรับจำนวนผู้มาใช้งานมากขึ้น

            ปี 2552 ต่อเติมอาคารชั้น 4 โครงเหล็กจำนวน 1 หลัง เป็นหลังคาคุมอาคารเรียนและห้องเรียนรวม (เดิมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น)

            ปี 2554  ได้สร้างโดม (หลังคาสนามบาส)    เพื่อความร่มเงาให้นักเรียนได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหลีกเลี่ยงคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์

            -ได้สร้างศาลาพักผ่อนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงห้องน้ำให้มีบรรยากาศดีขึ้น

            ปี 2555   ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งวิทยาลัย จำนวน 20 ชุด เพื่อดูแลความปลอดภัยและสอดส่องดูแลจุดเสี่ยงต่างๆ

            ปี 2556  ได้มีการปรับปรุงก่อสร้างห้องพยาบาลใหม่ 2 ชั้น เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยให้กับคณะครู-อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา

            -ย้ายมาปรับปรุงห้องพัฒนาวินัยมาส่วนด้านหน้าวิทยาลัยพร้อมเพิ่มเครื่องสแกนบัตรนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

            -ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ด้านหลัง Shop ช่างยนต์ อาคาร C

            ปี 2557 ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1304 รวมทั้งเปลี่ยนเดินระบบใหม่และเปลี่ยนสเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 35 ชุด

            -เปลี่ยนป้ายและชื่อหน้าโรงเรียน จากโรงเรียนวิศวกรรมเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

            -เพิ่มห้องเรียนปรับอากาศ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน Shop ช่างยนต์และช่างไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด