เขียนโดย Super User
ฮิต: 607

                                

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

                                               
               นางวรวรรณ   เปรมานุพันธ์                    นายภานุพงศ์  แซ่จึง                      นางสาวธิดารัตน์   โสภา   
         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/         เจ้าหน้าที่ธุรการ                                เจ้าหน้าที่ธุรการ/
              อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี                                      

 

เจ้าหน้าที่การเงิน

                                                
            นางสมลักษณ์  พรพจน์ธรมาศ                 นางสาวนุชจรี  แน่หนา                        นางสาวพนิดา รอดคร้าม
                   เจ้าหน้าที่การเงิน                              เจ้าหน้าที่การเงิน                                    เจ้าหน้าที่การเงิน

 

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

                                          
          นางสาวกชามาศ เจริญราษฏร์                   นางสาวศุภมณีกานต์ โชคชัยเกริกไกร                      
                หัวหน้างานทะเบียน                                      เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
      

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

        
             นางสาวอำพร  บุญรอด
          ครูผู้สอน/เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

เจ้าหน้าที่วิชาการ

         
               นางวาสนา สุวรรณะ
               เจ้าหน้าที่วิชาการ

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

        
             นายหงัดชัย   แซ่เตียว                       
         เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย