เขียนโดย Super User
ฮิต: 842

                                

 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

                                                                                                                                                                                          

        นายสรัล  วิจิตรพานิชกุล                    น.ส โชติกา   แหลมฉลาด                      นายชูเกียรติ์  เกื้อปัญญา
ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก   ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก         

                     

 สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์

                                                           
      นายธนะสิทธิ์       เสวิวัฒน์                 นายสุรนาท      กนกกาญจนานนท์           นายสรศักดิ์
   หัวหน้าสาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์       ครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์       ครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์

   

     นายมานะ   จ่าเมือง

ครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์

 สาขาวิชาการตลาด

                                                            
 นางสาววงเดือน      บุญวิเศษ                         นางสาวสาคร  ดวงดารา                      นายสธีรพัฒน์     มีชัยโย
 หัวหน้างานสายบริหารธุรกิจ/สามัญ             ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด/               ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด/
ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด                                  ครูแนะแนว                                          ครูแนะแนว

  

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


       นาย ศิวะเทพ   ชนะสงคราม                       
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ             
    ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

 

สาขาวิชายานยนต์

                                                 
    นายบุญรัก     กันยา                             นายอินจันทร์  สอนเผ่า                            นายเชาวลิต    ดิษฐ์สระ                                                              
   หัวหน้าสาขาวิชาช่างยานยนต์             ครูผู้สอน สาขางานช่างยนต์                     ครูผู้สอน สาขางานช่างยนต์           

 

   
      นายนคร    สุขทนารรักษ์                                                              
    ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยานยนต์                                    

 

 

อาจารย์สายสามัญ

                             
   น.ส. ไอยวริญ  อนันฑเมศย์                     น.ส สุพัตรา  รังคะวงษ์                            นางสาวปิยะดา
     ครูสอนภาษาต่างประเทศ                      ครูสอนภาษาต่างประเทศ                           ครูสอนวิทย์- คณิต 

                        
  นางสาวฝ้ายอรุณ   ซิบเข                            นายสกล    จิตสวา                         
     ครูสอนพละศึกษา                                   ครูสอนพละศึกษา                    

 

สาขาวิชาบัญชี

 
        นางวรวรรณ   เปรมานุพันธ์                                    
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/
             ครูผู้สอนสาขาบัญชี