เขียนโดย Super User
ฮิต: 699

                                                      

                                                                                      

 น.ส  มณีพรรณ  เมธาประยูร                           น.ส สุภาสินี    เธาประยูร                     นางนงลักษณ์  ก่อเกียรติวนิช
        ผู้รับใบอนุญาต                                                  ผู้จัดการ                                             ผู้อำนวยการ

                                

                                                     

         นายมนัส เวชนุวัฒน์                                   นายมานิต ศิริเพิ่มพูล                             นายสมพงษ์ ตันอำนวย       
 รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการภาคสมทบ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

                                                                                                                                     งานอาคารสถานที่

   

    นางวรวรรณ   เปรมานุพันธ์              

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยกรบุคคล   
                                                                 

                     

                                               
       นายบุญรัก กันยา                                    นายธนะสิทธิ์ เสวิวัฒน์                            นางสาววงเดือน บุญวิเศษ
 หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์             หัวหน้างานสาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์        หัวหน้างานสายบริหารธุรกิจ/สามัญ

                         
 นางสาวสุดาพร ศรีพรมมา                              นายศิวเทพ ชนะสงคราม

รักษาการณ์หัวหน้างานวิชาการ            หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ