89 หมู่ 8 ต.หนองรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 200000

038-476599
www.etb.ac.th