89 ม.8 ต.หนองรี ,
อ.เมือง จ.ชลบุรี

038-476599
www.etb.ac.th